Оголошення про скликання річних Загальних Зборів Товариства ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»

(код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район,

м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214)

Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі за текстом – ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» або Товариство) повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних Зборів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних Загальних Зборів Товариства.

2. Звіт Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

7. Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 28 квітня 2014 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних  Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 22 квітня 2014 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства - за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства-Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 254-29-17.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

265 919

324 859

Основні засоби

51

50

Довгострокові фінансові інвестиції

66 969

90 033

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

6 702

3 915

Грошові кошти та їх еквіваленти

5 809

4 565

Нерозподілений прибуток

105 656

138 054

Власний капітал

247 522

249 171

Статутний капітал

82000

82 000

Довгострокові зобов'язання

6 274

6 274

Поточні зобов'язання

3 351

63 330

Чистий прибуток (збиток)

- 30 536

37 238

Сукупний дохід

-  1 649

37 238

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20 500

20 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

16

13

Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №50 від 18.03.2014 року.

 

Обновлено 18.03.2014 18:04