Оголошення про скликання річних Загальних Зборів Товариства ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   

Оголошення про скликання річних Загальних Зборів Товариства ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-25017527, місцезнаходження - 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

11. Обрання Наглядової ради Товариства.

12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та Членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 11 квітня 2017 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних  Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 05 квітня 2017 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства - за місцем їх проведення за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 248-12-96.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.amaltea.com.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н від 27.02.2017 року).

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства  за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства  за 2016 рік.

По питанню №9: Покриття збитків Товариства у сумі 26 024 грн. 50 коп. здійснити за рахунок резервного капіталу.

По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича, Члена Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича (представник акціонера ТОВ "ЕКВIТАЛЬ").

По питанню №11: Обрати до Наглядової ради Товариства строком на три роки (згідно Статуту) наступупних осіб: акціонера Вотченікова Максима Віталійовича, Семенюка Ярослава Сергійовича (представник акціонера ТОВ "ЕКВIТАЛЬ").

По питанню №12: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Вотченікова Максима Віталійовича.

По питанню №13:

1) Затвердити умови та розмір винагороди цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.

2) Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради Товариства.

3) Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та Членом Наглядової ради Товариства на період їх обрання.

По питанню №14: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову Правління Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, на суми, що не перевищують 700.000.000 грн. кожний. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

261 265

261 060

Основні засоби

86

119

Довгострокові фінансові інвестиції

66 423

66 423

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

927

1 959

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 218

6921

Нерозподілений прибуток

113 718

113 502

Власний капітал

253 464

253 167

Статутний капітал

82 000

82 000

Довгострокові зобов'язання

774

774

Поточні зобов'язання

1 624

2 428

Чистий прибуток (збиток)

(26)

1 531

Сукупний дохід

(22)

934

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20 500

20 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

8

Наглядова рада