Оголошення PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   

 

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-25017527, місцезнаходження - 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 20 квітня 2018 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 16 квітня 2018 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 19 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства - за місцем їх проведення за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства Вотченікова Олена Олександрівна (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 248-12-96.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 20.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.amaltea.com.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню №9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10: Отриманий чистий прибуток в 2017 році в сумі 2 268 390,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 113 420,00 грн., направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 2 154 970,00 грн., залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №11: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову Правління Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, гранично сукупною вартістю до 700 000 000 грн. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

262 189

261 265

Основні засоби (за залишковою вартістю)

46

86

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

2 260

927

Гроші та їх еквіваленти

8 905

8 218

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

116 013

113 718

Власний капітал

255 733

253 464

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

82 000

82 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

774

774

Поточні зобов'язання і забезпечення

3 846

1 624

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2 269

(26)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20 500

20 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

110,7

-1,3

 

Наглядова Рада

Додаткова нформація про річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ», що скликаються на 20.04.2018 року

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 13.03.2018 року:

- загальна кількість акцій - 20 500 шт.;

- загальна кількість голосуючих акцій - 20 500 шт.

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 16.04.2018 року:

- загальна кількість акцій - 20 500 шт.;

- загальна кількість голосуючих акцій - 20 500 шт.

19.04.2018 р.

 

Обновлено 19.04.2018 10:02