Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   

 

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)

ПРИВАТНОГО акціонернОГО товариствА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»,

що скликаються на 11.04.2019 року

На виконання ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє наступну інформацію:

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-25017527, місцезнаходження - 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2019 року о 10:00 год. за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

9. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

10. Обрання ревізора Товариства.

11. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

12. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 11 квітня 2019 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 05 квітня 2019 року.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 10 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства - за місцем їх проведення за адресою: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства Вотченікова Олена Олександрівна (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 248-12-96.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.amaltea.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 01 березня 2019 року: загальна кількість акцій – 20 500 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 20 500 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню №9: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Кліщ Ольгу Леонідівну.

По питанню №10: Обрати ревізором Товариства Кліщ Ольгу Леонідівну.

По питанню №11: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та  внутрішніх  положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №12: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №13: Отриманий чистий прибуток в 2018 році в сумі 4 301 788,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 215 089,00 грн., направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 4 086 699,00 грн., залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №14:

1. У зв’язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Бурика Сергія Олександровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові виконавчого органу Бурику Сергію Олександровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №15: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову виконавчого органу Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, гранично сукупною вартістю до 700 000 000 грн. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,

(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

266 674

262 189

Основні засоби (за залишковою вартістю)

87

46

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

5 068

2 260

Гроші та їх еквіваленти

11 074

8 905

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

120 201

116 013

Власний капітал

260 034

255 733

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

82 000

82 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

744

774

Поточні зобов'язання і забезпечення

3 431

3 846

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4 301

2 269

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20 500

20 500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

209.8

110,7

 

Наглядова Рада

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20 500 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 20 500 штук.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Раченкову Надію Юріївну.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Вотченікова Максима Віталійовича, Секретарем зборів Семенюка Ярослава Сергійовича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню №9: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Кліщ Ольгу Леонідівну.

По питанню №10: Обрати ревізором Товариства Кліщ Ольгу Леонідівну.

По питанню №11: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та  внутрішніх  положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №12: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №13: Отриманий чистий прибуток в 2018 році в сумі 4 301 788,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 215 089,00 грн., направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 4 086 699,00 грн., залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №14:

1. У зв’язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову виконавчого органу Бурика Сергія Олександровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові виконавчого органу Бурику Сергію Олександровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №15: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову виконавчого органу Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, гранично сукупною вартістю до 700 000 000 грн. Характер значних правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик.

06.03.2019 р.

 

Обновлено 06.03.2019 11:16