Оголошення про скликання річних Загальних Зборів Товариства ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
26.02.2015 13:34

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»

(код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район,

м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214)

Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі за текстом – ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» або Товариство) повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних Зборів Товариства, які відбудуться 30 березня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 30 березня 2015 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних  Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства - станом на 24.00 годину 24 березня 2015 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства - за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства-Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 254-29-17.

 

 


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

263 860

265 919

Основні засоби

38

51

Довгострокові фінансові інвестиції

71 216

66 969

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

1 856

6 702

Грошові кошти та їх еквіваленти

5 955

5 809

Нерозподілений прибуток

112 139

105 656

Власний капітал

252 233

247 522

Статутний капітал

82 000

82 000

Довгострокові зобов'язання

6 274

6 274

Поточні зобов'язання

1 374

3 351

Чистий прибуток (збиток)

3 364

- 30 536

Сукупний дохід

4 711

-  1 649

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20 500

20 500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

16

Голова Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» С.О. Бурик